AKTY PRAWNE

Poniżej prezentujemy spis aktów prawnych, do których odwołujemy się w artykułach. Przy każdej pozycji udostępniamy link z możliwością pobrania pliku lub przeczytania treści. Dokumenty są dostępne w formacie pdf.

BUDOWNICTWO

USTAWY
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity. (Dz. U. 2010. 243. 1623).
        Czytaj lub pobierz plik pdf
  ROZPORZĄDZENIA
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002. 75. 690).
          Czytaj lub pobierz plik pdf
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2004. 109. 1156).
          Czytaj lub pobierz plik pdf
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2008. 201. 1238).
          Czytaj lub pobierz plik pdf
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2008. 228. 1514).
          Czytaj lub pobierz plik pdf
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2009. 56. 461).
  • NOWE!  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462).
  • NOWE!  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012. 463).

  PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

  USTAWY
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003. 80. 717).
          Czytaj lub pobierz plik pdf
  • Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2008. 220. 1413).
          Czytaj lub pobierz plik pdf
  • Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2011. 153. 901).
          Czytaj lub pobierz plik pdf

  ROZPORZĄDZENIA
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (Dz. U. z dnia 19 września 2003 r.).
          Czytaj lub pobierz plik pdf

  KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  ŚRODOWISKO

  ZABYTKI

  SAMORZĄD ZAWODOWY ARCHITEKTÓW

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  POZOSTAŁE