piątek, 16 września 2011

JAK SKUTECZNIE ZREALIZOWAĆ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ – CZĘŚĆ 3

LINIA ZABUDOWY

Na poniższym szkicu prezentujemy sytuację, która stanowiła podstawę do odmowy ustalenia warunków zabudowy, co uniemożliwiło realizację inwestycji budowlanej.

Podstawa prawna: Art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

„Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1)     co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;…”

INTERPRETACJA URZĘDU

„Linia zabudowy kształtowana jest w sposób uskokowy, przez budynki usytuowane w odległości nie mniejszej niż 17 m od granicy z działką drogową. Wniosek dotyczy budowy budynku na działkach, których głębokość wynosi od 14 do 17 m od granicy działki drogowej. Teren inwestycji przeznaczony pod zabudowę kubaturową znajduje się zatem przed linią zabudowy ukształtowaną wzdłuż działki drogowej. W obszarze analizowanym brak jest działki zabudowanej w sposób umożliwiający kontynuację linii zabudowy dla planowanej inwestycji.”

KOMENTARZ

Interpretacja urzędu wydaje się właściwa, chociaż należy zwrócić uwagę, że wynika ona z zakresu terenu analizowanego. Poza obszarem analizowanym mogła znajdować się zabudowa istniejąca umożliwiająca wyznaczenie linii zabudowy.

Dlatego zwracamy uwagę na konieczność:
  • Szczegółowej analizy możliwości zabudowy przed zakupem działki budowlanej.
  • Właściwe sformułowanie zakresu terenu objętego wnioskiem o decyzję wz – nic nie stoi na przeszkodzie (mamy na myśli zagadnienia prawne), aby wnioskiem został objęty również teren nie należący do inwestora. Poszerzenie zakresu terenu objętego analizą może przesądzić o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego.

W kolejnych artykułach napiszemy również o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które miały być lekarstwem i wybawieniem dla Inwestorów. Czy są?... Zapraszamy do lektury.

Zespół W2 Architekci

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz